Past TMMi in een Agile traject?

Het Testing Maturity Model integration (TMMi) is een niet-commercieel, organisatie-onafhankelijk testvolwassenheidsmodel om het huidige testproces in kaart te brengen om het vervolgens te gaan verbeteren.
Dit volwassenheidsmodel is ontwikkeld door de TMMi-foundation.

TMMi is bedoeld om testprocessen te beoordelen en te verbeteren. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk assessment uit te voeren. Je kunt TMMi dan ook zien als extensie op CMMI omdat CMMI slechts zijdelings spreekt over testen. Net als met CMMI krijg je bij TMMi niveau 1 cadeau.

TMMi in een Agile traject
De grote vraag die gesteld moet worden is of het TMMi model past binnen een Agile traject. Mijns inziens is dat niet het geval. TMMi legt vooral de focus op het behalen van een hoger volwassenheidsniveau door het realiseren van vooraf gestructureerde doelstellingen binnen de diverse procesgebieden. Daarnaast wordt er een hoge traceerbaarheid verwacht van de specifieke doelen ten einde de mogelijkheid te krijgen verbeteringen plaats te laten vinden voor het specifieke doel.
Bovenstaande doelstellingen en werkwijzen komen niet overeen met twee van de vier doelstellingen zoals deze genoemd zijn in het handvest voor Agile softwareontwikkeling. Te weten:

– Personen en interacties, eerder dan processen en tools;
– Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie.

Als ik kijk naar de diverse procesgebieden binnen TMMi, dan kom ik tot de conclusie dat al deze procesgebieden wel degelijk belangrijk zijn binnen een agile traject. Immers, alle aspecten zijn van invloed op de realisatie van het einddoel: werkende software. Deze procesgebieden worden echter per testtraject (noem het iteratie) in een andere sterkte ingezet. Binnen de ene iteratie kan er bijvoorbeeld veel aandacht besteed worden aan reviews en inspecties, terwijl in een andere iteratie meer tijd en aandacht besteed wordt aan testontwerp en uitvoering. Ook binnen hetzelfde procesgebied zal iedere iteratie dezelfde specifieke doelen op een totaal andere wijze ingevuld zien. Zo wordt voor iedere test de beste aanpak gedefinieerd, waarbij continue aandacht is voor optimalisatie. En optimalisatie staat binnen TMMi op volwassenheidsniveau 5.

TMMI Maturity Levels

En dat betekent….?
Zou dit dan betekenen dat testen in een agile traject daarom direct te vergelijken is met TMMi niveau 5?

> Nee natuurlijk niet, het is enkel een aanduiding voor de mismatch die ik zie tussen TMMi en Agile.
Kan TMMi dan wel ingezet worden in combinatie met Agile?

> In de huidige vorm past TMMi niet op het agile proces. Impliciet houdt dit in dat je TMMi wel zou kunnen laten aansluiten op agile. Je zou bijvoorbeeld alle procesgebieden naast elkaar neer kunnen zetten, om vervolgens per procesgebied niveaus in te gaan bouwen. Je krijgt dan 16 procesgebieden die dan elk 5 niveaus hebben.  Dit geeft daardoor veel meer flexibiliteit en inpasbaarheid op het agile manifest.

Ik ben benieuwd naar jouw mening ten aanzien van de aansluiting tussen TMMi en Agile!