U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en corrigeren. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Newspark. Tot slot hebt u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar uzelf of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. In dat geval moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen zodat we er zeker van kunnen zijn dat het echt uw verzoek is. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stuur uw gegevens naar:
Newspark
Zoomstede 21A
3431 HK Nieuwegein

Verzoek Tot inzage

Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u naar info@newspark.nl. Uitsluitend schriftelijke verzoeken worden in behandeling genomen en wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bent u niet tevreden over de manier waarop met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via: Autoriteit Persoonsgegevens.